Åtgärder för att hantera, mildra eller anpassa sig till klimatförändringar

När det gäller de åtgärder som vidtagits för att hantera, mildra eller anpassa sig till klimatförändringar har 83 procent av finanscheferna svarat att de har effektiviserat energianvändningen och 64 procent har anpassat sig med hjälp av mer klimatvänlig utrustning. Dessa åtgärder gynnas ofta av statliga incitament och erbjuder långsiktiga kostnadsminskningar.

Färre företag intar en mer systematisk strategi och bedömer klimatförändringarnas risker för verksamheten (42 procent) eller tar med dem i sina styrningsprocesser (42 procent). I Sverige är företagen något mer villiga att interagera med andra företag inom sin leveranskedja för att minska koldioxidutsläppen. 47 procent av svenska finanschefer har svarat att de har anpassat sig i den frågan jämfört med
30 procent av finanscheferna inom EU. En majoritet av företagen (64 procent) har antagit CO2-utsläppsmål, 20 procent i linje med Parisavtalet och 44 procent har fastställt sina egna mål. Sverige ligger högt i denna fråga jämfört med övriga EU, där 51 procent ännu inte antagit några fasta utsläppsmål.

Sammantaget visar resultaten att företagenhör budskapet från sina olika intressenter och reagerar. Men de åtgärder som hittills vidtagits verkar i de flesta fall vara reaktiva snarare än strategiska. Klimatförändringarna förändrar hur konsumenter, anställda och aktieägare uppfattar företag och interagerar med dem. Företag behöver inte bara hantera sina potentiella klimatförändringsrisker utan även inkludera ämnet i sina strategiska planer, eftersom detta inte minst kommer att vara avgörande för att upprätthålla relationen med viktiga intressenter.