Corona del 2 – värdekedjor efter pandemin

Tillfälliga problem i värdekedjor, få ändringar inför framtiden
Pandemin har på ett tydligt sätt satt fokus på frågor som leveranssäkerhet i en tid där just-in-time-produktion länkat samman länder i ett nästintill oöverskådligt nätverk. Vårens hot topic som berör framtida förändringsplaner ger dock litet stöd för att pandemin ska få genomgående efterverkningar på organiseringen av leveranskedjor. Även om erfarenheter säkert kommer tas med in i framtiden är en återgång till det som en gång var huvudfokus för finanscheferna.

Leveransbekymmer – strukturellt eller coronaeffekt
Allt fler företag har under inledningen av 2021 rapporterat problem inom globala värdekedjor. Framför allt gäller det brist på halvledare vilket kan härledas både till förvånansvärt hög efterfrågan på elektronikvaror under pandemin, men även problem på en del produktionsplatser. Därtill stördes leveranskedjorna under problemen i Suezkanalen i slutet av mars. Exakt vilken grad av fördröjning, eller om en snar lösning på problem inom leveranskedjor är i dagsläget högst oklar. I enkätundersökningar såsom globala inköpschefsindex (PMI) ser man tydligt att leveranstiderna stigit kraftig samtidigt som inköpspriserna också dragit iväg. Problemet i enkätundersökningar är att det bara fångar riktning, inte varaktigheten i problemen. Det finns rapporter om att det kan dröja in till hösten innan problemen är lösta. Därtill sammanfaller perioden med att konsumenternas efterfrågan kommer tillbaka med kraft när väl ekonomierna har öppnat upp. Om efterfrågan främst påverkar tjänstekonsumtionen kan dock varuproduktionen ges viss respit att ta ikapp eventuellt eftersläpande produktion.


Pandemin kan påverka leveranskedjornas framtid
Pandemin har på ett tydligt sätt visat på hur sammanlänkade världens ekonomier är genom handel med varor inom de globala värdekedjorna. Krisen har också blottlagt känsligheten om dess värdekedjor utsetts för störningar. Tydligaste exemplet är kanske vaccinproduktion och att antalet halvledarproducenter är så pass få. Leveranssäkerhet av vaccin och tillgången på exempelvis sällsynta jordartsmetaller har rest frågor om produktion för extra viktiga varor borde förläggas närmare hemmamarknaden eller att helt enkelt starta upp viss produktion. Det skulle i sådana fall leda till en större regionalisering med flera kluster av produktionsenheter i exempelvis USA, Europa och Asien, i stället för utspritt globalt.


Finanschefer inte övertygade av stora förändringar
Vårens hot topics berör just synen på leveranskedjor och produktion ur ett något mer långsiktigt perspektiv än exakt vad som händer just nu. Vi kan till en början konstatera att andelen som förhåller sig neutral till frågeställningarna är i särklass störst. Frågor som har ställts är huruvida leveranskedjorna kommer bli mer inhemska, att produktionsprocesser utnyttjar så kallad nearshoring i större utsträckning och om huruvida leveranssäkerhet kommer vara viktigare än effektivitet framgent. Frågorna hänger intimt samman och ger också snarlika svar även om den sista frågan om effektivitet uppvisar en större andel som inte håller med jämfört med om man starkt inte håller med.

Branscher
Vi kan för det första konstatera att frågor kring leveranskedjor är mer relevanta för varuproducerande företag och/eller de som på något sätt gör affärer som inkluderar utländska företag. Exempelvis ser vi att frågorna om leveranskedjor har en hög andel svar där finanschefen inte anser att frågan är relevant för finanssektorn och telekom, medan fokus är mer tydligt för verkstad, bygg och olika konsumentnära branscher. Detsamma gäller frågorna om leveranssäkerhet kommer ha större betydelser än effektivitet (här kan man läsa kostnadseffektivitet mellan raderna). Det är med andra ord förhållandevis enkelt att dra slutsatsen att leveranssäkerheten, kanske i vanlig ordning, blir en fråga mitt under en kris, men att normalläget inte nödvändigtvis behöver genomgå förändringar.