Supply Chain – våren 2022

Problem med värdekedjor – normalläget är långt bort

I vårens hot topic har vi ställt frågor till finans­cheferna om de problem företagen sedan 2021 har brottats med avseende supply chain.

Enligt Konjunkturinstitutets barometer har orderstocken inom tillverkningsindustrin aldrig tidigare varit så hög (mätningarna startade i mitten av 1960­talet). Samtidigt är lagren av färdiga varor fortsatt kvar på de lägsta nivåerna under samma tidsperiod. Även om det finns en väldigt stark negativ samvariation (hög nivå på ordrar följs av stigande tillgång till färdigvaror) är skillnaden nu extrem. Primärt är de höga nivåerna på ordrar koncentrerade till investerings­ och insatsvaror, där fordon, maskiner och metaller sticker ut. Järn och stålverk har de senaste månaderna sett en väsentlig nedgång i orderstockarna. Statistiken visar därför en snarlik bild som den anekdotiska rapporteringen från olika delar av världen och Sverige.

Resultaten i vårens hot topic bekräftar i mångt och mycket den bild som anekdotiska rapporter ger sken av. Svaren ger dock tydliga indikationer på var i ekonomin, och var i leveranskedjorna, eventuella utmaningar finns. Samtidigt utgör branschernas egenskaper en stark förklaring. Det är uppenbart att verkstadsindustrin i högre grad brottas med problem kopplat till delkomponenter och långa ledtider än tjänste­branscher.

Den tydligaste övergripande slutsatsen är att merparten ser leveransproblemen som ”mått­liga”. Verkstadsindustrin ser det däremot som ett problem i större utsträckning/omfattning.

Priser på varor och transport ett stort problem för verkstadsindustrin

Tre frågor berör tillgängligheten. Även i resul­tatet från dessa frågor syns tydliga skillnader mellan branscher. Både vad gäller problem med fördröjning av leveranser samt att insats­varor inte alls är tillgängliga är svaren generellt att problemen är av måttlig omfattning för de flesta branscherna, medan verkstadsindustrin snarare lutar mot att det är stora problem. Inom verkstad ser 50 procent leveranstider som ett stort problem medan bara 30 procent ser tillgång till komponenter som ett stort pro­blem. Vi tolkar det som att det på marginalen är lättare att hitta komponenter än att få dem levererade i tid. Det kan på ett sätt stötta slut­satsen om att problemen i leveranskedjorna är av övergående karaktär och att nyckeln ligger i transportproblem och komma ikapp efter en längre tid med produktionsstörningar. Föga förvånande utgör de höga priserna ett tydligt problem. Även här sticker verkstad ut, men även byggbranschen ser större utmaningar kring detta. Återigen är det inte särskilt förvå­nande då dessa två branscher är mer beroende av råvaror och andra fysiska insatsprodukter.

Problem inom transporter har varit en utmaning under merparten av pandemin, vilket tidigt bidrog till snabbt stigande kostnader för frakt. Även här svarar respondenterna i linje med vad som kan förväntas inom respektive bransch. Alla verkstadsföretag upplever problem och 70 procent uppfattar dem som stora. De stora ned­stängningarna av den kinesiska ekonomin (pga. covidutbrott) kommer mest troligt att innebära att transportproblem och tillgång till kompo­nenter försvåras ytterligare. De nya problemen påverkar exakt de delar som pekas ut som mest problematiska i vårens CFO Survey.

Vi andra får snällt vänta

Det är tydligt att de upplevda problemen uppstår i ett förhållandevis tidigt skede av all produktion. På frågan om leveransproblem av färdigvaror ut till slutkund skiftar uppfattningen tydligt och svaren visar i huvudsak att frågorna inte har någon betydelse eller bara utgör ”mindre” problem. På frågan om avbokningar svarar de flesta att det antingen är mindre eller inga problem. Även uppfattningen om låga färdigvarulager ses som ett mindre problem och drar i samma riktning som tidigare frågor. Vi i egenskap av slutkund (både företag och konsumenter) får snällt vänta på det vi har beställt. Samtidigt indikerar frågan om avbok­ningar också att slutanvändaren inte har några problem med att vänta. Det skulle därför finnas en förståelse för att det kommer ta tid att producera ikapp de höga ordernivåerna givet de utmaningar som hela produktionsapparaten har ställts, och står inför.

Mer planering, mer samarbete, ändrade distributionsvägar

Finanscheferna har i undersökningen svarat på flervalsfråga om vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med utmaningarna inom leveranskedjan. Överlag lägger företagen ungefär lika stort fokus på 1) större samarbete med leverantörer, 2) utökad användning av digitala planeringsverktyg samt 3) ökade lager med insatsvaror men minst på omlokalisering av produktionsområden. Verkstad, den bransch som enligt ovanstående upplever störst problem, avviker något genom att lägga störst fokus på att öka lagren med insatsvaror följt av att öka diversifieringen av underleverantörer och ändrade distributionsvägar. Högst andel för samarbete med leverantörer finns dock inom energi, el och gruvor (57 procent).

Tidigast om ett år

Finanschefernas svar på vårens hot topic­ frågor stödjer bilden av fortsatta leverans­problem, primärt inom verkstad. Tid verkar onekligen vara en faktor. 38 procent av företa­gen väntar sig att värdekedjorna ska fungera normalt igen första halvan av 2023, det vill säga först om ett år. Värt att notera dock är att ungefär 31 procent bedömer att normalläget uppnås först 2024 eller senare.