Klimatförändring

Under de senaste åren har hållbarhet blivit en allt viktigare fråga för svenska företag. Miljö-, samhälls- och styrningsfrågor ligger högt på företagens agenda och klimatförändring är en av de viktigaste punkterna.

Allmänhetens medvetenhet och oro över klimatförändringarna har ökat i många länder de senaste åren. Under det gångna året har den offentliga protesten ökat, i synnerhet av ungdomar, och som svar intensifierar regeringar och tillsynsmyndigheter sina ansträngningar. Mer än 60 länder och 100 städer runt om i världen har antagit målet om noll koldioxidutsläpp till år 2050. Sverige och Norge var tidiga med att förankra målen i sin nationella lagstiftning och nyligen har även Storbritannien och Frankrike anslutit. Centralbankerna integrerar allt fler klimatrelaterade risker i övervakningen av den finansiella stabiliteten och mikrotillsynen. Även investerare gör klimatfrågor centrala för sina investeringsbeslut.

Med bakgrund i denna trend syftar höstens hot topic-fråga till att belysa i vilken utsträckning företagen känner påverkan att agera på klimatförändringarna och vilka åtgärder som företagen vidtar. Svenska finanschefer ligger i topp på samtliga delfrågor i undersökningen, vilket indikerar att de svenska företagens klimatarbete hamnat märkbart högre på agendan jämfört med andra europeiska länder. Resultaten visar att påverkan upplevs som störst från företagens kunder och anställda, där 83 respektive 77 procent av finanscheferna känner påverkan i måttlig eller stor utsträckning. Hur företag agerar i klimatfrågor kan således vara avgörande för att attrahera och behålla talang. Oron för brist på kvalificerad personal har minskat i denna undersökning men finns kvar som en risk för företagen. Samhället i stort/media och kreditgivare har en mindre inverkan på företagens agerande i klimatfrågor. 57 respektive 48 procent av finanscheferna har angett att känner påverkan från dem i en måttlig eller stor utsträckning.