M&A

Den europeiska ekonomin gick in i en plötslig lågkonjunktur under det första halvåret i år med den djupaste och snabbaste nedgången i produktion sedan andra världskriget. Den rådande situationen har påverkat M&A-affärer markant under det första halvåret 2020, med ett aggregerat transaktionsvärde som är 28 procent lägre än året innan inom EMEA området. Med bakgrund i denna utveckling ämnar höstens hot topic-fråga att belysa finanschefernas syn på faktorer som påverkar M&A-beslut samt vilka områden inom M&A som är prioriterade i rådande situation.

Resultaten visar att det råder viss osäkerhet i om ekonomin återhämtar sig under den kommande 12-månadersperioden, där enbart 5 procent av finanscheferna känner sig mycket säkra på detta. Däremot verkar de svenska företagen ha bra förutsättningar för M&A-affärer; 42 procent av finanscheferna känner hög säkerhet i att bolaget har en stark finansiell ställning med tillräckliga kassareserver. Resultaten visar också att kreditmarknaden och bolagens kompetens stöder fortsatta M&A-affärer, där 80 procent respektive 78 procent av finanscheferna känner hög eller måttlig säkerhet i frågorna om huruvida kredit finns tillgänglig under gynnsamma förhållanden, samt att bolaget har rätt kompetens internt för att exekvera transaktioner och samordna efter transaktionen. Den vikande M&A-aktiviteten verkar inte ha påverkat svenska finanschefers uppfattning om företagsvärderingar, där 40 procent har angett att de inte är säkra på att målföretag finns åtkomliga för attraktiva värderingar.


Sammanfattat verkar M&A inte ha hög prioritet hos svenska bolag inom den kommande halvårsperioden. Högsta prioritet är att fånga synergier för ett nyligen förvärvat bolag, där 54 procent av finanscheferna anger det som prioritet hög eller medel och något som ska verkställas inom 12 månader. Hälften av finanscheferna ser förvärv av tillgångar som fyller luckor i kärnportföljen som prioritet hög eller medel. Trots den ekonomiska svackan, är avyttring av nödställda tillgångar för att stärka balansräkningen en hög prioritet för enbart 4 procent av finanscheferna. Det är framför allt företag inom Verkstad och Byggbranschen som har behov av att avyttra nödställda tillgångar. Defensiva M&A-strategier är generellt mer prioriterade än offensiva strategier, vilket framför allt stämmer för stora bolag (omsättning EUR 1 md eller mer) där betydligt fler angett hög prioritet för samtliga frågor.