Risker för den globala ekonomin

Svaren på vår fråga om sannolikhet och grad av påverkan för olika riskscenarier påminner om svaren på samma fråga våren 2018. Nu som då anses politiskt relaterade risker (politisk oro och ökad protektionism) som mest sannolika men skulle ha liten påverkan på det egna företaget. Finansmarknadsrelaterade risker (prisfall på tillgångar som leder till en finansiell kris, en oläglig åtstramning av penningpolitiken och en ny kris i Eurozonen) anses däremot inte som sannolika men har en stor påverkan på det egna företaget om de skulle inträffa. Någon kritisk risk för den globala ekonomin framkommer inte eftersom ingen av riskerna anses vara både sannolik och ha stor påverkan.

Jämfört med svaren på samma fråga våren 2018 har risken för politisk oro ökat markant men dess påverkan har å andra sidan minskatnågot från en redan låg nivå. Ett prisfall på tillgångar som leder till en finansiell kris har
ökat något i sannolikhet men framför allt i påverkan. Ytterligare en intressant observation är att sannolikheten för en oläglig åtstramning
av penningpolitiken har halverats sedan förra våren och då har Riksbanken sedan dess påbörjat en åtstramning genom att i december 2018 höja räntan. 37 procent anser att en hård Brexit är sannolik medan 32 procent ser det som osannolikt. Samtidigt anses påverkan vara något större än tidigare om det skulle inträffa. Även en ny kris i Eurozonen ökar både i sannolikhet och påverkan om det skulle ske.