Större optimism i Norden än övriga Europa

Även om optimismen bland finanschefer i Sverige har fallit under våren jämfört med i höstas så är både fallet och nivån lägre än för europeiska finanschefer i genomsnitt. Det ser alltså mer gynnsamt ut för de svenska bolagen jämfört med de europeiska, även om optimismen avtog under våren. Inom Norden befinner sig svenska finanschefer i ett mellanskikt där norska och danska finanschefer är mer optimistiska medan isländska och finländska är mindre optimistiska.

Finansiella utsikter (nettobalans %)
Jämfört med tre månader sedan, hur upplever du ditt företags ekonomiska utsikter?
(Danmark, Finland, Norge, Italien och Polen efterfrågar 6 månader)

Mer villiga att investera i kapitalvaror och humankapital

Svenska finanschefer sticker ut vad gäller förväntningarna på kapitalinvesteringar den kommande 12 månadsperioden. Nettobalansen om 31 % är betydligt lägre än i höstas (53 %) men den är betydligt högre än europasnittet (7 %) och även näst högst i Norden där endast Norge (35 %) ligger högre.

Även vad gäller investeringar i humankapital så ligger Sverige i framkant med en nettobalans om 15 %, att jämföra med 2 % för Europa. Däremot så är det ett markant tapp mot höstens 32 % och vi ligger långt bakom Norges (24 %) och Danmarks (27 %) planer på att nettoöka antalet anställda.

En mer normal osäkerhetsnivå jämfört med vad man upplever i övriga Europa

En stor majoritet av Europeiska finanschefer anser fortfarande att osäkerheten är högre än normalt (67 %). I de nordiska länderna anser majoriteten däremot att osäkerhetsnivån är på en normal nivå (56 %) där norska och svenska finanschefer sticker ut med 64 % respektive 63 % som ser osäkerheten som normal.

Risker i den globala ekonomin och dess förväntade påverkan på det egna företaget

Svenska finanschefer ser i allmänhet något högre sannolikhet för att olika risker ska påverka den globala ekonomin i negativ riktning jämfört med europasnittet. Däremot anser de att påverkan på det egna bolaget i allmänhet också skulle bli något mindre än vad deras Europeiska kollegor gör i snitt.

Nettobalansen för ett stort fall i tillgångspriser är betydligt högre för svenska finanschefer (+10 %) jämfört med det europeiska snittet (-22 %). Det är oroande eftersom påverkan på de svenska bolagen också antas vara större (+35 % jämfört med +14 % i Europa). Risk för instabilitet på grund av politisk oro är också mycket högre i Sverige (+74 % för svenska finanschefer respektive 33 % i övriga Europa) vilket troligen beror på den period av politisk instabilitet som Sverige befann sig i efter valet 2018. Däremot ser svenska finanschefer en betydligt lägre sannolikhet för en hård Brexit (nettobalans +5 % jämfört med +30 % i Europa) och tror även att en sådan inte skulle ha lika stor inverkan som europeiska finanschefer (-18 % jämfört med -26 % för de svenska bolagen).