Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2023

Tydliga förberedelser för svåra tider

Höstens undersökning visar att tillförsikten bland finanschefer försämras kraftigt jämfört med i våras. Affärsmöjligheterna under de kommande sex månaderna visar på den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen 2009. Verkstadsindustrin är den bransch som står för den största förändringen.

Kostnadsreducering utgör nu högsta prioritet för finanscheferna. Detta skall jämföras med vårens resultat där organisk tillväxt utgjorde högsta prioritet. Ett förbättrat kassaflöde samt ökade rörelsekostnader (OPEX) är de fokusområden som haft den största procentuella enhetsökningen jämfört med vårens undersökning. Den mest betydande risken anses vara ekonomisk tillväxt.

Av svaren på frågorna inom området finansiering och risk kan vi konstatera att vi är i sämre tider med resultat som endast varit på en sämre nivå under finanskrisen. Den externa osäkerheten fortsätter att stiga jämfört med vad vi såg i vårens undersökning. Även utlåningsviljan har försämrats rejält sedan i våras.

Vi ser även förändringar i de strategiska möjligheterna där stort fokus nu ligger på att betala av skulder. Investeringstakten minskar både inom Sverige och utanför landets gränser.

Resultaten indikerar en överhängande positiv syn av att intäkterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna. Samma sak gäller rörelsemarginalerna, dock med viss osäkerhet. Färre finanschefer tror att kapitalutgifterna kommer att öka jämfört med i våras. Snarare tror man att de kommer att stabiliseras till följd av synen på ränteutvecklingen och de finansiella riskerna samt fokus på att betala av skulder.

I höstens Hot Topic kan ni läsa om generativ AI. Svaren visar att företagen är relativt försiktiga med hur de investerar i området. Intresset är dock stort och företagen experimenterar för att bilda sig en uppfattning om hur generativ AI kan användas.

Även om denna utgåva inte inger alltför mycket hopp om den fortsatta utvecklingen så finns det ändå tecken på att vi går i rätt riktning. Vi hoppas att ni finner läsningen värdefull och att insikterna kan vara till hjälp i ert arbete.

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Generativ AI i försöksverksamhet – hösten 2023

I höstens Hot Topic har vi ställt frågor om företagens användande av generativ AI.

Läs mer >

Intervju: Ulf Winberg

Vi pratar med Ulf Winberg, CFO på Anticimex Sverige, om trenderna i höstens rapport.

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Synen på affärsmöjligheter sjunker till lägsta nivån sedan globala finanskrisen.

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Kostnadsreducering är finanschefernas främsta prioritering.

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Stort fokus på att betala av skulder och investeringar inom Sverige.

Läs mer >

Finansiering och risk

Extern ekonomisk osäkerhet bedöms vara rekordhög.

Läs mer >