Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat våren 2021

Stigande optimism med blicken fångad post-corona

Lyssna på Makropodd där Marcus Widén och Karl Steiner från SEB samt Robert Bergström från Deloitte delar insikter från vårens CFO Survey.

 

I höstens undersökning var finanscheferna oroade för en ”andra våg” av Covid-19 och vilka effekter den i så fall skulle få på företagens verksamhet. I efterhand kan vi konstatera att både en andra och en tredje våg har inträffat sedan dess men att de svenska storföretagen generellt står starka och är positiva inför den närmaste framtiden. I vårens undersökning ser vi en förhållandevis bred förbättring i sentimentet över såväl branscher som storlek på företagen i undersökningen. Synen på affärsmöjligheterna stiger jämfört med i höstas vilket är helt i linje med hur globala förtroendeindikatorer har rört sig hittills under 2021. Vi är tillbaka på de nivåer som gällde under 2019, det vill säga före pandemins utbrott. Det är också tydligt att affärsmöjligheterna visar på högst nettotal inom verkstadsindustrin, en trend vi sett under en längre tid.

Den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet för företagen anses ha minskat för första gången på de senaste fem undersökningarna och gör det dessutom rejält med en nettobalans om 8 procent jämfört med 42 procent hösten 2020. Sverige sticker ut i Europa med den tredje minsta osäkerheten av samtliga 18 länder i undersökningen.

Organisk tillväxt är nu det främsta prioriteringsområdet för samtliga bolag oavsett storlek och bransch. De senaste två åren har det primära fokuset annars varit att reducera kostnader på grund av den nedåtgående konjunkturen samt oro kring pandemins effekter. Pressade priser och marginaler, ekonomisk tillväxt och vikande inhemsk efterfrågan är fortfarande ur finanschefernas perspektiv de tre mest betydande riskerna under de närmaste 12 månaderna; om än med en betydande nedgång i synen på de två senare av dessa. Brist på kvalificerad personal har åter klivit upp på finanschefernas agenda – i tydlig motsats till undersökningarna under 2020.

Finanscheferna signalerar ett uppdämt behov av M&A-aktiviteter efter pandemin; 64 procent av finanscheferna svarar att de förväntar sig öka nivån av företagsförvärv- och avyttringar under de kommande 12 månaderna. Så hög nivå har vi inte sett i undersökningen tidigare.

Vårens undersökning innehåller två hot topics kopplade till i vilken mån distansarbete kommer att fortsätta efter pandemin, samt pandemins påverkan på globala leveranskedjor. Under hela pandemin har dess mer varaktiga efterverkningar diskuterats flitigt. När vi frågade finanscheferna om “arbeta hemma trenden” är här för att stanna och hur arbetsgivarna kan organisera en decentraliserad arbetsstyrka blir svaret, möjligen lite förvånande, att förändringarna kanske inte blir lika stora som många tror, eller hoppas på.

Även när det gäller leveranskedjor och produktion ur ett långsiktigt perspektiv är finanscheferna förhållandevis neutrala till de långsiktiga effekterna och inga väsentliga strukturella förändringar verkar planeras när pandemins kortsiktiga effekter väl klingat av. Tankar som alltså inte får något stort stöd är om leveranskedjorna kommer bli mer inhemska, om produktionsprocesser kommer utnyttja nearshoring i större utsträckning och om leveranssäkerhet kommer vara viktigare än effektivitet framgent.

Sammanfattningsvis är svenska finanschefer positiva för sin verksamhet i det skede som pandemin befinner sig i – med breda vaccinationsprogram pågående och förhoppning om en stark och snabb global återhämtning – och flertalet indikatorer i undersökningen har förbättrats väsentligt sedan i höstas. I jämförelse med Europa kan vi se att de svenska svaren på de flesta nyckeltal ligger ovanligt nära det Europeiska snittet, med undantag för synen på osäkerhet där Sverige alltså har en betydligt mer positiv syn.

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Corona del 1 – arbetssätt efter pandemin

Användandet av kontorsytor och digitala möten

Läs mer >

Corona del 2 – värdekedjor efter pandemin

Tillfälliga problem i värdekedjor, få ändringar inför framtiden

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Återhämtningen syns brett bland olika branscher

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Organisk tillväxt är finanschefernas primära prioritering

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Alla nyckeltal pekar uppåt: Stor förväntad ökning av företagstransaktioner

Läs mer >

Finansiering och risk

Den ekonomiska osäkerheten anses ha minskat rejält sedan i höstas

Läs mer >