Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2018

Fortsatt optimism men uppgången planar ut

Svenska finanschefer ser fortfarande mycket ljust på företagets affärsmöjligheter för de kommande sex månaderna. Nettobalansen har ökat i fem raka undersökningar vilket till och med är mer än under återhämtningen efter finanskrisen 2008. Dock fortsätter öknings­takten att minska vilket tillsammans med längden på uppgången visar på en ökad risk för att konjunkturtoppen är nära. På europeisk nivå ser vi i flertalet länder en viss nedgång i sentimentet.

Svenska finanschefer sticker ut internationellt med en betydligt mer gynnsam syn på extern osäkerhet. Redan i våras visade sig en över­vägande andel svenska finanschefer anse att den externa osäkerheten var på normal eller lägre än normal nivå medan genomsnittet i EU klart vägde över för en högre än normal osäkerhet. Det gapet utvidgades i höstens undersökning.

Precis som i vårens undersökning, och generellt bland de europeiska länderna, är organisk tillväxt högst på företagens agenda. De svenska finanschefernas tro på ökade utgifter för investeringar och en ökad arbetskraftsstyrka för det kommande året ligger också alltjämt i topp bland de europeiska länderna. Investeringsfokuset hos företagen syns också vad gäller användning av överlikviditet även om detta minskade något för andra undersökningen i rad. Oron för brist på kvalificerad personal ökar något och är för andra undersökningen i rad den största risken enligt finanscheferna vilket också gäller generellt i Europa. Även om oron för avtagande tillväxt minskar är detta alltjämt den näst största risken för företagen de närmaste tolv månaderna.

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Det internationella handelskriget

Handelskriget förväntas eskalera

Läs mer >

Kompetensförsörjning

Specifik teknisk kompetens och rätt arbetslivserfarenhet svårast att hitta

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Rekordlång uppgång i optimism men ökningstakten fortsätter att avta

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Den expansiva agendan kvarstår

Läs mer >

Finansiering och risk

Svenska finanschefer sticker ut internationellt med en gynnsam syn på extern osäkerhet

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Investeringar i Sverige är fortsatt det främsta alternativet vid användning av överlikviditet

Läs mer >