Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2020

Betydande osäkerhet men med framtidsförhoppning

I en tid av oro för en ”andra våg” av covid-19 anser finanscheferna fortsatt att affärsmöjligheterna för de närmaste sex månaderna är sämre jämfört med vad de svarade i våras och för ett år sedan. Jämförelsen med i våras försvåras dock av att undersökningen då genomfördes under pandemins initiala fas i mars. Det snabbt försämrade läget medförde att vi valde att inte publicera vårens undersökning då svaren påverkades kraftigt av vilken exakt tidpunkt som undersökningen besvarades. Att undersökningen därmed inte fångade upp ekonomins bottenkänning gör att svaren i höstens undersökning framstår som mindre positiva än vad de kanske är. Däremot är vändningen i de ekonomiska utsikterna i jämförelse med för tre månader sedan påtaglig; 52 procent av finanscheferna anser sig ha blivit mer optimistiska jämfört med för tre månader sedan, vilket i våra ögon ger en mer rättvisande bild av de snabba förloppen under pandemin. Uppgången i finansiella utsikter är starkast i två av de branscher som inledningsvis drabbades hårdast av krisen – Verkstadsindustrin med stark global koppling och Tjänster till företag. Inom EU som helhet är bilden över de ekonomiska utsikterna likartad.

Den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet för företagen anses ha ökat för fjärde undersökningen i rad och är på en betydligt högre nivå nu jämfört med botten hösten 2018. Dock har osäkerheten minskat betydligt jämfört med när covid-19-krisen accelererade i slutet av mars baserat på budskapen från de finanschefer som då svarade på vårens undersökning.

Föga överraskande fortsätter reducera kostnader att vara företagens främsta prioriteringsområde men vi ser nu glädjande att förväntningar på organisk tillväxt ökat i betydelse sedan förra höstens undersökning. Finanschefernas bedömning av framtidsutsikterna gällande intäkter är positiv trots det rådande läget i världen. Hela 82 procent bedömer att intäkterna kommer att vara på samma nivå eller högre de kommande 12 månaderna. Avseende rörelsemarginalen bedömer 45 procent av  finanscheferna att den kommer att öka och 35 procent att den kommer att ligga på samma nivå. Den riskfaktor som tappade mest i höstens undersökning är brist på kvalificerad personal. Det är logiskt givet att många anställda varslats under pandemin och fler varsel kan tillkomma beroende på tidpunkten för när olika stödåtgärder trappas ned. Fler än en tredjedel av finanscheferna svarar att de planerar att minska personalstyrkan ytterligare, i EU som helhet är andelen ytterligare något högre.

I undersökningens ena hot topic bad vi finanscheferna att ge sin syn på när de tror att företagets vinstgenerering kommer vara tillbaka på samma nivå som innan krisen. Undersökningen visar att en majoritet (60 procent) anser att deras företag inte kommer vara tillbaka på nivån innan krisen förrän 2021, 2022 eller till och med senare. Positivt är däremot att fler än en av tre finanschefer bedömer att deras företag redan idag är tillbaka på nivån av vinstgenerering innan pandemin. På EU-nivå ser vi ett liknande mönster kring tidpunkten för återhämtning även om en något lägre andel (en av fyra) anger att man redan återgått till den tidigare intjäningen. Vi undrade också hur covid-19 har förändrat investeringsplanerna. Det visar sig att företagen främst satsar på att utveckla affärs- och organisationsprocesser samt IT, medan de drar ner på fysiska investeringar som mark, byggnader och utrustning.

Undersökningens andra hot topic om M&A visar att högsta prioritet är att fånga synergier för ett nyligen förvärvat bolag, där fler än hälften av finanscheferna anger att det är något som ska genomföras inom 12 månader.

Sammanfattningsvis säger svenska finanschefer att osäkerheten är fortsatt betydande, men det finns en del positiva signaler till företagens återhämtning även om det för de flesta kommer dröja något år ytterligare innan de återvänder till vinstnivån för tiden före krisen. I jämförelse med EU som helhet ger vår undersökning stöd för att de svenska företagen klarat krisen förhållandevis bra och ser något ljusare på den närmaste framtiden.

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

M&A

Stor majoritet har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder

Läs mer >

Covid-19

Krisens påverkan på vinstgenerering och investeringar

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

De finansiella utsikterna visar på en rejäl förbättring

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Reducera kostnader är finanschefernas primära prioritering

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Fortsatt optimism avseende intäkter, men ökningen av personalstyrkan bedöms plana ut

Läs mer >

Finansiering och risk

Den ekonomiska osäkerheten anses ha ökat rejält sedan förra hösten

Läs mer >