Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat hösten 2021

Positiva utsikter av öppnade dörrar, men nya orosmoln nalkas

I höstens undersökning framkommer att affärsmöjligheterna de kommande sex månaderna ökar nettobalansen till 70 från 38 i vårens undersökning. Detta innebär att vi är på samma nivå som 2018. Prioriteringar för kommande period toppas fortsatt av organisk tillväxt men nu följt av introducering av nya produkter eller tjänster, optimering av investeringar i kapacitet parallellt med kostnadsreducering. Det skall jämföras med att just kostnadsreducering var klar andraplats i vårens undersökning. Notera dock att de mindre bolagen prioriterar också åtgärder för att förbättra kassaflödet så pass att det anses vara viktigare än organisk tillväxt. En annan avvikelse är också att Energi, el och gruvor prioriterar operativa investeringar i kapacitet högre än organisk tillväxt.

Vad gäller de finansiella utsikterna så ser vi en fortsatt svagt nedåtgående trend från i våras. Det kan delvis motiveras med att återhämtningen nu gått in i en mognare fas. Tittar vi på riskfaktorerna de kommande 12 månaderna så är det just de ekonomiska utsikterna/tillväxten som anses vara den högsta risken. Därefter kommer brist på kvalificerad personal och pressade marginaler och priser.

Liksom ökade affärsmöjligheter ökas också optimism om finansiering och risk. Den externa osäkerheten ligger nu på den lägsta nivån sedan denna undersökning startade förutom hösten 2018 då den var ännu lägre. Risken för motparters obestånd fortsätter att minska. Även utlåningsviljan från finansiella aktörer förbättras. Med en nettobalans om 58 procent så bedöms dock inte utlåningsviljan vara tillbaka på de nivåer som rådde innan pandemin.

Givet prioriteringen av organisk tillväxt är det ganska väntat att finanscheferna ser framför sig fortsatt hög nivå av investeringar och aktivitet kring företagsförvärvoch försäljningar. Deras förväntningar på ökade intäkter ligger på en mycket hög nivå, medan förväntningarna på rörelsemarginalen är positiv men mer återhållsam. Finanscheferna anger att investeringar i Sverige är att föredra vilket 48 procent svarat. Det är dock en minskning sedan förra hösten. Istället anses investeringar utomlands bli mer och mer viktigt vilket kan motiveras med lättade restriktioner och att fler och fler länder öppnar upp.

I höstens undersökning har vi inkluderat en Hot topic som rör klimatet. Vi ställde frågan om företagen har en plan för att minska koldioxidutsläppen. Majoriteten av finanscheferna anger att de har en plan på plats och endast 13 procent anger att de inte har en plan på plats. Den stora majoriteten, 68 procent, anger att de avser nå sina mål redan 2030 vilket är tidigare än de svenska nationella målet om 2045 och motsvarande i EU 2050.

Sammanfattningsvis anser finanscheferna att det råder en ljus framtid. Det finns orosmoln och risker. Därtill stora utmaningar i form av att hantera förväntningarna runt klimatfrågan. Vi ser fram emot att följa detta ämne i kommande undersökningar. Vi värdesätter din feedback kring resultaten och hur vi kan utveckla Deloitte/SEB CFO survey för att du även fortsättningsvis ska få värde av den i ditt arbete.

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Ny

Klimatförändringarna

Vi ställde ett antal frågor till finanscheferna om hur deras företag agerar i förhållande till klimatförändringarna.

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Återhämtningen syns brett bland olika branscher

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Organisk tillväxt är finanschefernas primära prioritering

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Stor optimism där investeringar med fokus på tillväxt är prioriterat

Läs mer >

Finansiering och risk

Den ekonomiska osäkerheten anses ha minskat rejält sedan i höstas

Läs mer >