Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat våren 2024

Förbättrad tillförsikt när våren värmer upp en frostig ekonomi

Sedan vår senaste undersökning hösten 2023, har affärsmöjligheterna och framtidsutsikterna markant förbättrats enligt finanscheferna. Osäkerheterna kring hur inflationen och räntan bedöms utvecklas är inte lika osäkra. Men även om läget förbättrats noterar vi att nettotalet för affärsmöjligheter är lågt jämfört med tidigare undersökningar.

Kostnadsreducering är fortsatt den främsta prioriteringen för finanscheferna, följt av organisk tillväxt. Den största procentuella enhetsökningen jämfört med i höstas står för expansion till nya geografiska områden. Den mest betydande risken anses vara ekonomisk tillväxt.

Extern osäkerhet har fallit tillbaka till en normal nivå. Utlåningsviljan har förbättrats men är fortfarande något lägre än normalt. Sannolikheten för obestånd har minskat även om den fortfarande befinner sig på en högre nivå än normalt.

Vad gäller strategiska möjligheter så har investeringstakten stigit, både i Sverige och utomlands. Överlikviditet används nu inte lika mycket för att betala av skulder. Snarare ser vi en ökning i att dela ut överskottslikviditet till aktieägare samt återköp av aktier. Förväntningarna på företagsförvärv och försäljningar är betydligt mer positiva och visar på en markant förändring på M&A-marknaden. Finanscheferna tror även på ökade intäkter och förbättrade rörelsemarginaler.

I vårens Hot Topic undersöker vi hur finanscheferna ser på den geopolitiska utvecklingen och vilken påverkan den har på den egna verksamheten. Slutsatsen är att stora geopolitiska risker som rör direkta konflikter – militärt, handels- eller teknikmässigt – varken bedöms som troliga eller alltför allvarliga. Däremot anses den mest allvarliga risken vara utpressning och cyberhot.

Vi hoppas att ni finner denna utgåva värdefull och att insikterna kan vara till hjälp i ert arbete.

 

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Finanschefer sätter högst sannolikhet på händelser nära sin egen verksamhet

I vårens Hot Topic har vi ställt frågor om finanschefernas syn på den geopolitiska utvecklingen.

Läs mer »

Intervju: Jonas Nordquist

Vi pratar med Jonas Nordquist, CFO Postnord Strålfors, om trenderna i vårens rapport.

Läs mer »

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Finanscheferna ser ljusare på framtiden.

Läs mer »

Prioriteringar och utmaningar

Kostnadsreducering är återigen finanschefernas främsta prioritering.

Läs mer »

Strategiska möjligheter

Planer på att öka investeringstakten, både i Sverige och utomlands.

Läs mer »

Finansiering och risk

Extern osäkerhet faller tillbaka till en normal nivå.

Läs mer »