Deloitte/SEB CFO Survey

Vad står högst på agendan för svenska finanschefer?

Resultat våren 2019

Framtidstron förändrad – optimismen sjunker

Beaktat de allt tätare globala tecknen under sommaren 2018 om en förestående konjunkturnedgång var vi förvånade att signalerna från finanscheferna i höstens undersökning överlag var positiva och vi förutsåg då en kommande nedgång i deras förväntningar under våren. Nu ser vi resultatet – svenska finanschefer har det senaste halvåret tydligt förändrat sin tro på den närmaste framtiden. Optimismen kring företagets affärsmöjligheter för de kommande sex månaderna sjönk kraftigt och till den lägsta nivån sedan våren 2017. Det stora tappet till trots ser dock fortfarande fler än hälften av finanscheferna affärsmöjligheterna som fördelaktiga eller mycket fördelaktiga. På europeisk nivå ser vi, i likhet med i höstas, en fortsatt nedgång i sentimentet i flertalet länder.

Svenska finanschefer har länge stuckit ut internationellt med en betydligt mer gynnsam syn på extern osäkerhet. I vårens undersökning framgår ett trendbrott i och med att osäkerheten anses ha ökat efter en längre tids nedgång. Överlag visar svaren på en tydlig oro för avmattning i konjunkturen. Den största risken ses nu vara ekonomiska utsikter/tillväxt följt av pressade marginaler och priser. I linje med övriga faktorer som indikerar en nedgång ser vi en minskad sannolikhet för brist på kvalificerad personal och ökade kostnader för personal, vilka tidigare setts som mer betydande risker. För finanschefer inom branscherna Verkstad, Finansiella tjänster och Konsumentprodukter är oron för framtida tillväxt allra högst.

Trots oron för framtiden är det överraskande nog en övervägande majoritet finanschefer som under det kommande året förutspår att det egna bolaget kommer att kunna öka såväl intäkter som rörelsemarginalen. Vi tolkar det som att bolagen allmänt står starka i dagsläget och har svårt att bedöma i detalj hur och när en konjunkturnedgång kommer att slå på efterfrågan och i slutändan lönsamheten.

Företagens prioriteringar svänger fortsatt i en mer defensiv riktning, vilket är naturligt i en situation med förberedelser inför en svalare global konjunktur. Finanscheferna uppger i högre grad än tidigare ett större fokus på kostnadsbesparingar och amortering av skulder, och färre planerar investeringar i Sverige eller utomlands. Även antalet företagstransaktioner förutspås plana ut efter lång period med mycket hög aktivitet.

Hot Topics

Denna del innehåller temafrågor, specifika för varje undersökning.

Ny

Större optimism i Norden än övriga Europa

Större optimism bland nordiska finanschefer än övriga europa

Läs mer >
Ny

Risker för den globala ekonomin

Risken för politisk oro har ökat markant men dess påverkan har minskat något från en redan låg nivå.

Läs mer >
Ny

Åtgärder mot potentiell global avmattning i ekonomin

Stor majoritet av finanscheferna har vidtagit eller planerar att vidta åtgärder

Läs mer >

Återkommande teman

I denna del hittar du återkommande frågor som visar trender över tid.

Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Tydligare tecken på avmattning – men en balanserad sådan

Läs mer >

Prioriteringar och utmaningar

Den expansiva agendan kvarstår

Läs mer >

Strategiska möjligheter

Investeringar i Sverige är fortsatt det främsta alternativet vid användning av överlikviditet

Läs mer >

Finansiering och osäkerhet

Osäkerheten i omvärlden ökar för andra undersökningen i rad

Läs mer >