Strategiska möjligheter

Finanscheferna ser en fortsatt positiv bild av framtiden under de kommande 12 månaderna, vilket i likhet med vårens undersökning indikerar en fortsatt trend av optimism och återgång till mer normala förhållanden.

Användning av överlikviditet

  • Finanscheferna anger att investeringar i hög grad fortfarande planeras inom Sverige, vilket 48 procent svarat.
  • Trenden som startade 2019 med ökande investeringar i Sverige bryts i denna undersökning och sjunker något från 58 till 48 procent.
  • Andelen finanschefer som anger utdelning till aktieägare eller återköp av aktier som huvudsaklig användning av överlikviditet har backat från rekordnivån i vårens undersökning, men ligger kvar på en historiskt stark nivå på 17 procent, den näst högsta sedan undersökningens start.
  • 21 procent av de tillfrågade finanscheferna har svarat amortering av skulder som primär användning av överlikviditet, vilket är samma andel som i den senaste undersökningen. Vår bedömning är att det råder en ökande optimism vilket leder till att investeringar prioriteras baserat på det investeringsbehov som framkommit som en följd av pandemin, med allt från nya logistikkedjor till digitalisering.

Företagsförvärv- och försäljningar

  • Av tillfrågade finanschefer så har 50 procent svarat att de förväntar sig att öka nivån av företagsförvärv och -försäljningar under de kommande 12 månaderna. Med en nettobalans på 46 procent är det en fortsatt mycket hög nivå historiskt, dock en tillbakagång från vårens undersökning då nettobalansen låg på 64 procent, vilket visserligen var den högst uppmätta andelen någonsin i denna rapport.
  • Ökad M&A-aktivitet gäller samtliga branscher, men ses tydligast inom teknik, media och telekom, finansiella tjänster, och tjänster till företag. Vidare så är synen på ökad nivå av företagsförvärv och -försäljningar densamma för både stora och medelstora bolag.

Nyckeltal

Intäkter
Finanscheferna ser optimistiskt på framtida intäkter, där 83 procent av de tillfrågade anser att intäkterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är den högsta andelen sedan 2017, då den uppmättes till 87 procent. Endast 9 procent av de tillfrågade förutser att intäkterna kommer att minska under det kommande året. Vi bedömer att detta är en naturlig konsekvens till följd av lättade pandemirestriktioner och förhoppningar om ett mer gynnsamt marknadsklimat.

Nettobalansen för ökade intäkter uppgår till 74 procent, en ökning från vårens undersökning då nettobalansen var 66 procent och en än tydligare ökning från föregående hösts undersökning som tydligare präglades av pandemin.

Rörelsemarginal
Med hänvisning till rörelsemarginalen bedömer 46 procent av finanscheferna att den kommer att öka, medan 32 procent bedömer att rörelsemarginalerna kommer ligga på samma nivå över de kommande 12 månaderna.

Den totala nettobalansen uppgår till 23 procent och har då minskat från vårens undersökning då den låg på 34 procent. Störst optimism finns inom teknik, media och telekom och minst tilltro finns inom verkstad samt bygg.

Kapitalutgifter
96 procent av finanscheferna ser en ökningeller oförändrad nivå av kapitalutgifter under de kommande 12 månaderna, varav 48 procent ser en ökning. Det är en fortsatt ökning jämfört med både vårens (90%) och förra höstens (77%) undersökningar.

Nettobalansen uppgår till 44 procent, en ökning från vårens undersökning som låg på 35 procent och en markant ökning jämfört med samma period föregående år då motsvarande siffra endast låg på 13 procent. Efter en period präglad av pandemin, visar undersökningen på en förväntad ökning i kapitalutgifter, där speciellt branscher som energi, el och gruvor samt konsumentprodukter förutser betydande investeringar inom den kommande perioden.

Anställda
Över hälften, 52 procent, av de tillfrågade finanscheferna förutser att de kommer att öka antalet anställda över de kommande 12 månaderna, vilket är den högsta siffran sedan våren 2018 (53 procent). Endast 11 procent av finanscheferna ser att de kommer att minska personalstyrkan över den kommande perioden. Vi bedömer att finanscheferna ser en tydlig optimism gällande personalökningen för den kommande perioden, jämfört med tidigare år där pandemin har haft en betydande påverkan på tillväxt och företagsexpansion, vilket resulterat i negativa utsikter gällande ökningen av personalstyrkan för många företag.

Nettobalansen ligger på 40 procent för anställningar vilket är den högsta noteringen sedan våren 2018 och en ökning ifrån vårens undersökning då motsvarande siffra var 25 procent, samt en markant ökning gentemot samma period föregående år då nettobalansen var -15 procent. Det tyder på att trenden har vänt från prioritering av neddragningar till nyanställningar.