Strategiska möjligheter

Höstens undersökning tyder på fortsatt försiktighet, med stort fokus på att använda överlikviditet till att betala av skulder samt en förväntan på fortsatt minskning av företagstransaktioner. Ett skifte från expansiva förvärvsstrategier till mer kostnadsreducerande åtgärdsplaner förväntas framåt. Det finns fortsatt optimism kring ökade intäkter medan förväntningarna på rörelsemarginal är mer negativ. Jämfört med vårens undersökning så ser betydligt färre av de svarande att antalet anställda kommer att öka det kommande året och färre ser utmaningar i att få tag i kvalificerad arbetskraft som en av de mer kritiska riskerna.

Användning av överlikviditet

  • Investeringstakten förväntas öka igen då 61 procent av finanscheferna anger investeringar som främsta användning av överlikviditet, jämfört med 55 procent i vårens undersökning. Synen på investeringar är därmed tillbaka till samma nivå som 2021. Det är investeringar inom Sverige som svarar för hela uppgången, från 41 procent till 51 procent medan investeringar utomlands går ned från 14 procent till 10 procent.
  • Finanscheferna planerar att i lika hög utsträckning betala av på skulder som i vårens undersökning, där 27 procent anger det som primär användning av överlikviditet.
  • Utdelning till aktieägare eller återköp av aktier som huvudsaklig användning av överlikviditet har minskat, från den historiska rekordnivån på 18 procent i vårens undersökning, till 13 procent nu. Därmed bröts trenden på fem undersökningar i rad med ökning inom detta område.

Företagsförvärv och försäljningar

  • På frågan hur finanscheferna ser på företagsförvärv och försäljningar, svarar enbart 24 procent att de tror på ökande volym av transaktioner. Nettobalansen på minus 19 procent indikerar en tydlig tillbakagång från vårens undersökning.
  • Inom samtliga branscher har förväntan på avtagande förvärvsaktivitet tilltagit i jämförelse med vårens undersökning. Transaktionsaktiviteten väntas minska som mest inom konsumentprodukter, teknik, media och telekom samt verkstad.

Nyckeltal

Intäkter

60 procent av finanscheferna förväntar sig en ökning av intäkterna de kommande 12 månaderna, vilket är en minskning från 79 procent i vårens undersökning. Samtidigt förutser 22 procent av de tillfrågade finanscheferna att intäkterna kommer minska under det kommande året jämfört med endast 9 procent våren 2022.

Nettobalansen är 37 procent vilket innebär en stor nedgång jämfört med vårens undersökning då motsvarande siffra var 70 procent. Det är också förhållandevis lågt jämfört med tidigare års undersökningar, men högre än våren 2020 då nettobalansen var 24 procent.

Rörelsemarginal

31 procent av finanscheferna bedömer att rörelsemarginalen kommer att öka under det kommande året, vilket är en minskning jämfört med 44 procent i vårens undersökning. 40 procent av de tillfrågade uppskattar att rörelsemarginalen kommer att minska de 12 kommande månaderna, vilket är en markant uppgång från vårens undersökning, då 21 procent förutsåg fallande marginaler.

Nettobalansen för rörelsemarginal är minus 10 procent, vilket är en markant nedgång från 23 procent i vårens undersökning. Det är första gången i undersökningens historia som nettobalansen är negativ.

Kapitalutgifter

Avseende kapitalutgifter bjuder höstens undersökning på en konservativ prognos, där 35 procent av finanscheferna förutser att kapitalutgifterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är en minskning från vårens 44 procent.

Nettobalansen uppgår till 11 procent, vilket är en nedgång sedan våren 2022 då nettobalansen uppgick till 44 procent. Denna markanta nedgång under det senaste halvåret bör dock sättas i perspektiv; under våren och hösten pandemiåret 2020 var nettobalansen 6 procent, respektive 13 procent.

Anställda

28 procent förutspår en ökning av antalet anställda under de kommande 12 månaderna. Detta kan jämföras med hela 58 procent i vårens undersökning, den högsta siffra som har uppmätts sedan undersökningen startade. I höstens undersökning anger 28 procent av finanscheferna att antalet anställda kommer att minska, jämfört med endast 10 procent av de tillfrågade i vårens undersökning.

Nettobalansen är således 0, att jämföra med vårens 48 procent, vilket var den högsta nettobalansen sedan undersökningen startade. Finanscheferna ser nu återigen något mer försiktigt på utvecklingen av antal anställda och nettobalansen är den lägsta sedan hösten 2020, då den låg på minus 15 procent.