Strategiska möjligheter

Finanschefernas syn på de kommande 12 månaderna tycks vara mycket positiv. Alla nyckeltal inom Strategiska möjligheter pekar skarpt uppåt i vårens undersökning och vi måste gå tillbaka till hösten 2018 för att hitta motsvarande nivåer, även om det ska sättas i en relativ kontext, givet pandemin.

Användning av överlikviditet

  • I takt med att ljuset i pandemitunneln nalkas och världen kan börja återgå till en mer normal tillvaro, tycks intresset för investeringar utomlands öka något, om än försiktigt från 6 till 13 procent.
  • Trenden som startade 2019 med ökande investeringar i Sverige bryts i denna undersökning och sjunker något från 58 till 48 procent.
  • Utdelning till aktieägare eller återköp av aktier ökar ytterligare till 18 procent från höstens 15, redan det den högsta andelen som vi noterat i Deloitte/SEB CFO Survey. Att slopad utdelning har krävts för statligt stöd under pandemin bedöms vara orsaken.
  • Det är likt i höstas endast 21 procent av finanscheferna som har svarat amortering av skulder, vilket är en låg andel jämfört med i tidigare undersökningar.

Företagsförvärv- och försäljningar

  • 64 procent av de tillfrågade finanscheferna svarar att de förväntar sig öka nivån av företagsförvärv- och försäljningar under de kommande 12 månaderna. Så hög nivå har vi inte sett i undersökningen tidigare, endast hösten 2014 är i närheten med 61 procent. Det bedöms bero på ett uppdämt behov efter pandemin då M&A-aktiviteten gått ner och att aktörerna nu hittat fram till M&A-processer som funkar under rådande situation.
  • Synen på ökad nivå av företagsförvärv och försäljningar är i stort gemensam både mellan branscher och storlek på företag.

Nyckeltal

Intäkter
Finanschefernas syn på intäkter de kommande 12 månaderna är mycket positiv med 75 procent som bedömer att de kommer att vara högre och 16 procent att de kommer att vara på samma nivå. Lägst nettobalans (33 procent) hittar vi inom Finansiella tjänster och Teknik, media och telekom, sannolikt för att dessa inte sett samma nedgång i intäkter under pandemin som andra branscher gjort. Högst är nettobalansen för Verkstadsindustrin med 100 procent, det vill säga samtliga finanschefer förväntar sig ökade intäkter.

Nettobalansen totalt är 66 procent, upp från 47 procent i höstens undersökning.

Rörelsemarginal
Om läget är branschöverskridande positivt gällande intäkter, är det spretigare när det gäller rörelsemarginal. Total nettobalans är 34 procent, men branscherna spänner mellan -17 procent för Finansiella tjänster, där alltså rörelsemarginalen förväntas sjunka något, och 50 procent för Teknik, media och telekom och Verkstad.

Med en ökning från 25 till 34 procent är detta det nyckeltal som visar på den mest blygsamma förbättringen från höstens undersökning och vi känner även igen utmaningen från frågan om företagens största risker, där press på priser och marginaler toppar.

Kapitalutgifter
Nära 90 procent av de tillfrågade finanscheferna bedömer att kapitalutgifterna kommer att öka de kommande 12 månaderna eller ligga på samma nivå, upp ytterligare från 77 procent i höstas.

Den totala nettobalansen uppgår till 35 procent, upp från 13 procent i höstas, men det är stora variationer mellan olika branscher, där Energi, el och gruvor ligger lägst med nettobalans noll, och Teknik, media och telekom med en nettobalans på 83 procent ligger högst. Sannolikt är det senare både ett resultat av en pandemieffekt i fråga om stor efterfrågan på bland annat nätverkstjänster och mjukvarulösningar för virtuellt arbete, i kombination med den annalkande 5G-utrullningen.

Anställda
Antal anställda gör en totalvändning från höstens undersökning och landar på en nettobalans
om 25 procent, upp från -15 i höstas. Och enbart 14 procent av de tillfrågade finanscheferna, ned från 37 procent i höstas, anger nu att de förväntar sig en minskad personalstyrka under de kommande 12 månaderna.

Det är intressant nog en genomgående positiv nettobalans i alla branscher, i ett spann mellan 17 procent för Teknik, media och telekom som är lägst och 50 procent för Bygg som ligger högst. Det verkar alltså som att företagen drog väl hårt i nödbromsen under föregående år och nu behöver rekrytera tillbaka en del av den personal som fick lämna på grund av pandemin.

Vårens uppgång bryter en nedgående trend som startade redan våren 2018.