Strategiska möjligheter

Den positiva bilden av de kommande 12 månaderna är intakt enligt finanscheferna. Dock präglas synen av mer försiktighet och återhållsamhet än i höstens undersökning vilket märks i synen på investeringar och företagstransaktioner, som ligger lägre nu.

Användning av överlikviditet

  • Investeringar förväntas minska i omfattning jämfört med höstens undersökning enligt finanscheferna, då 55 procent anger investeringar som främsta användning av överlikviditet jämfört med 62 procent i höstens undersökning. Det är också en historiskt låg nivå gällande investeringar, där vi får gå tillbaka till våren 2017 för att hitta en lägre nivå.
  • Av nedgången står investeringar i Sverige för hela nedgången medan investeringar utomlands ligger kvar på samma nivå som i höstas.
  • Överlikviditeten förväntas i högre grad att användas till att betala av skulder, där 27 procent av finanscheferna anger det som primär användning av överlikviditet jämfört med 21 procent i höstens undersökning.
  • Utdelning till aktieägare eller återköp av aktier som huvudsaklig användning av överlikviditet är tillbaka på den historiska rekordnivån, 18 procent, samma som i undersökningen våren 2021.

Företagsförvärv- och försäljningar

  • Bland tillfrågade finanschefer förväntar sig 24 procent ökade nivåer av företagsförvärv och -försäljningar under de kommande 12 månaderna, vilket innebär en halvering i förhållande till höstens undersökning. Nettobalansen på 11 procent är också den lägsta sedan våren 2020 då pandemin bröt ut, och är en tydlig tillbakagång från höstens 46 procent.
  • Utvecklingen följer samma trend i samtliga branscher. Branscherna där M&A-aktiviteten antas minska i störst utsträckning är konsumentprodukter med en nettobalans på -5 procent.

Nyckeltal

Intäkter
En tydlig majoritet, 79 procent, av de tillfrågade finanscheferna anser att intäkterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är i linje med de senaste undersökningarna hösten 2021 (83 procent) och våren 2021 (75 procent). Endast 9 procent av de tillfrågade anser att intäkterna kommer att minska under det kommande året.

Nettobalansen för ökade intäkter uppgår till 70 procent, en marginell tillbakagång jämfört med 74 procent i höstens undersökning. Nettobalansen är dock fortfarande relativt hög i förhållande till tidigare år (2018 – 2021), där medeltalet för nettobalansen uppgick till 59 procent.

Rörelsemarginal
44 procent av finanscheferna bedömer att rörelsemarginalen kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är i linje med den senaste undersökningen från hösten 2021.

Den totala nettobalansen uppgår till 23 procent vilket är samma som i höstens undersökning. Branschen med den mest försiktiga prognosen för rörelsemarginalen är verkstad, där nettobalansen är 0.

Kapitalutgifter
En mer försiktig prognos jämfört med tidigare undersökning syns även när det gäller kapitalutgifter, där 44 procent av finanscheferna förutser att kapitalutgifterna kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är en marginell minskning från höstens 48 procent.

Nettobalansen uppgår till 37 procent, vilket återigen är en nedgång från 44 procent hösten 2021, men ändå förhållandevis högt jämfört med tidigare år – 6 procent 2020, respektive 13 procent i undersökningarna 2021.

Anställda
Finanscheferna förutspår en mer positiv trend när det kommer till ökning av antalet anställda, där 58 procent förväntar sig att antalet anställda kommer att öka under de kommande 12 månaderna. Det är den högsta andelen positiva svar avseende ökning av antalet anställda sedan frågan introducerades i undersökningen hösten 2016.

Nettobalansen uppgår till 48 procent, vilket även det är det högsta värdet sedan frågan introducerades. Trenden för nyanställningar har vänt sedan pandemiåren, speciellt hösten 2020, då nettobalansen var -15 procent.