Strategiska möjligheter

Det finns som tidigare visat en fortsatt opti­mism hos svenska finanschefer, vilket även avspeglas i deras förväntningar på exempelvis framtida intäkter, kassaflöde och förvärv. Vi ser ingen förändring i den övergripande trenden utan endast inom specifika branscher. I EU har finanscheferna dock generellt blivit mindre optimistiska sedan vårens undersökning. Exempelvis bedömer endast 60 procent (72) av de tillfrågade i EU att intäkterna kommer att öka det kommande året, medan 17 procent (8) tror att de kommer att minska. Vi bedömer inte att Sverige kommer att kunna avvika från trenden i EU på längre sikt utan att vi kommer att se en minskad optimism även i Sverige framöver.

Användning av överlikviditet

Investeringar (62 procent) är fortsatt mer populärt än de mer defensiva användningsområdena (amortering och utdelning) men marginalen minskar för andra undersökningen i rad (66 procent våren 2018 och 74 procent hösten 2017).

Företagsförvärv- och försäljningar

Företagstransaktioner förväntas fortsatt ligga på höga nivåer det kommande året. Av tillfrågade finanschefer bedömer 92 procent att aktiviteten inom detta område kommer att vara högre eller på samma nivå.

Nyckeltal

Det råder fortsatt optimism avseende intäkter där 77 procent av tillfrågade finanschefer bedömer att intäkterna kommer att öka och 20 procent att de kommer att vara på samma nivå det kommande året.

I EU har finanscheferna väsentligt förändrade förväntningar på intäkterna det kommande året, jämfört med vårens undersökning. Exempelvis bedömer endast 60 procent (72) av de tillfrågade i EU att intäkterna kommer att öka det kommande året, medan 17 procent tror (8) att de kommer att minska.