Om undersökningen

Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under mars 2021 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De CFO:er (Chief Financial Officer, i texten även benämnda finanschefer), som deltagit i undersökningen representerar ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher. Den breda basen av svar från ledare inom olika branscher och företag gör att vi anser de trender och slutsatser som framkommer i undersökningen vara representativa för svenska finanschefer generellt.

Om dataunderlaget

I undersökningen, refererar vi ibland till ”nettobalans” (förkortat NB). Detta beräknas genom att subtrahera den procent svarande som lämnat ett negativt svar från den procent svarande som lämnat ett positivt svar. De som varken är positiva eller negativa bedöms som neutrala. På grund av avrundning kan inte alla procenttal i graferna summeras till 100. I undersökningen har deltagarna fått definiera sitt företags nettoomsättning enligt följande alternativ: Mindre än 100 miljoner euro benämns som mindre företag i rapporten, mellan 100 and 999 miljoner euro benämns som medelstora företag i rapporten samt över 1 miljard euro benämns som de allra största företagen i rapporten.

Deltagarna har även angett vilken bransch de verkar inom, i rapporten aggregerat enligt följande alternativ: 1. Finansiella tjänster, 2. Konsumentprodukter, 3. Bioteknik och sjukvård, 4. Teknik, media och telekom, 5. Energi, el och gruvor, 6. Verkstad, 7. Bygg, 8. Tjänster till företag, 9. Offentlig sektor, 10. Annan.

Tidigare upplagor av undersökningen

Internationella rapporter