Om undersökningen

Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under september 2018 och bygger på ett antal frågor som presenterats för och besvarats av utvalda deltagare via ett webbaserat formulär. De CFO:er (Chief Financial Officer), i texten även benämnda finanschefer, som deltagit i undersökningen representerar ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher. Den breda basen av svar från ledare inom olika branscher och företag gör att vi anser de trender och slutsatser som framkommer i undersökningen vara representativa för svenska finanschefer generellt. I vår sammanställda rapport jämför vi data med övriga nordiska och europeiska länder. Denna data är insamlad från Deloittes europeiska CFO Survey, som bygger på svar från 1300 finanschefer i 20 europeiska länder. Alla kontaktades mellan augusti och september 2018. Besök www.deloitteresearchemea.com för att ta del av den europeiska rapporten och data.

Om dataunderlaget

I undersökningen, refererar vi ibland till ”nettobalansindex” (förkortat NB). Detta kalkyleras genom att subtrahera den procent svarande som lämnat ett negativt svar från den procent svarande som lämnat ett positivt svar. De som varken är positiva eller negativa bedöms som neutrala. På grund av avrundning kan inte alla procenttal i graferna summeras till 100. I undersökningen har deltagarna fått definiera den bransch de verkar inom enligt följande alternativ: 1. Finansiella tjänster, 2. Konsumentprodukter och transport (inklusive B2B), 3. Bioteknik och sjukvård, 4. Teknik, media och telekom, 5. Energi, el och gruvor, 6. Verkstad, 7. Bygg, 8. Tjänster till företag, 9. Offentlig sektor, 10. Annat. Ovan nämnda branscher är de som används i analysen.

 

Tidigare upplagor av undersökningen

Nordic and European editions