Finansiering och osäkerhet

Finanscheferna anser att nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet har ökat. Förändringen är dock liten och en bred majoritet av finanscheferna
ser fortfarande osäkerheten som normal. Förändringen är dock i linje med deras syn på något sämre affärsmöjligheter. I samma något mer pessimistiska anda anser de även att sannolikheten för obestånd hos motparter har ökat. Även här är förändringen inte alarmerande och en bred majoritet om 80 procent anser att sannolikheten är på en normal nivå.

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för bristande betalningsförmåga hos motparter ökar. Dock är det fortfarande en tydlig majoritet (80 mot tidigare 75 procent) som ser
sannolikheten som normal. Helt klart tyder även detta resultat på en ökad oro hos finanscheferna.

Ulåningsvilja

Finanscheferna ser en marginellt högre utlåningsvilja från finansiella institutioner vilket är lite förvånande med tanke på den något mer pessimistiska miljön. En förklaring kan vara att svenska företag generellt fortfarande uppvisar starka siffror med förhållandevis låg belåningsgrad och välfyllda kassor. Än så länge tyder det här på att en möjlig inbromsning i investeringar (som svaren kring antal anställda och kapitalutgifter på sidan 15 tyder på) inte drivs av brist på kapital utan av nedjusterade förväntningar om framtiden.