Finansiering och risk

Svenska finanschefer sticker ut internationellt med en betydligt mer positiv syn på externa osäkerhetsfaktorer. Redan i våras visade sig en övervägande andel svenska finanschefer anse att den externa osäkerheten var på normal, eller lägre än normal, nivå medan genomsnittet i EU klart vägde över för en högre än normal osäkerhet. Det förhållandet utvidgades i höstens undersökning.

Ekonomisk osäkerhet

Den externa och ekonomiska osäkerheten anses, för fjärde undersökningen i rad, fortsatt ha minskat. Nettobalansen är för första gången sedan frågan första gången ställdes (2016) negativ, vilket innebär att andelen finanschefer som anser osäkerheten vara lägre än vanligt överstiger andelen som ser den som högre än vanligt. En klar majoritet (65 procent) anser dock att osäkerheten nu ligger på en normal nivå.

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Sannolikheten för att motparter ska gå i konkurs anses ha minskat sedan i våras. Därmed korrigeras en del av det massiva tappet vi såg i våras som troligen var en kombination av skakigare svensk hus­marknad, oro för ett begynnande internationellt handels­krig samt det utökade urvalet av företag i undersökningen.

Risk

En klart och nu återigen ökande majoritet (74 procent) av finanscheferna anser inte att det nu är en bra tidpunkt för att ta på sig ökad risk i sin balansräkning. Fortfarande en något kontraintuitiv inställning givet att finanscheferna ser en lägre extern osäkerhet och fortsatt goda affärsmöjligheter men skulle kunna vara ett resultat av att de har svårt att motivera ett ökat risktagande då det kanske inte skulle ge ökade intäkter i samma utsträckning. Med andra ord – ingen förbättring vad gäller ”bang-for-the-buck”.

Ulåningsvilja

En ökande majoritet av finanscheferna upplever att de finansiella institutionernas inställning till att ge företaget lån är fördelaktig. Det stora tapp vi såg mellan förra höstens och vårens undersökning förklarades främst av det utökade urvalet av företag i undersökningen men kan även ha påverkats något av oro för den svenska husmarknaden.