Finansiering och risk

Vårens CFO Survey visar på betydligt mindre förändring än vad höstens undersökning gjorde. Den externa osäkerheten har bitit sig fast på en hög nivå men ökar i alla fall inte, sannolikheten för obestånd faller men tämligen marginellt och utlåningsviljan går ned något men är fortfarande allmänt god med knappt några bolag (3 procent) som upplever den lägre än vanligt. Det som framför allt utmärker vårens undersökning är i stället förflyttningar inom branscher. Det är tydligt att det som under förra året främst var oro/osäkerhet relaterad till den internationella utvecklingen med geopolitik i centrum, nu snarare är oro/osäkerhet relaterad till den inhemska konsumtionen troligen som en följd av ränteökningar och hög inflation. Därmed är det mer och mer bolag i branschen konsumentprodukter och i viss mån bygg som utmärker sig på den negativa skalan i frågorna om finansiering och risk medan det förra året var verkstadsbolag som framgick som mest pessimistiska.  

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

När det gäller sannolikhet för obestånd ser vi en liten korrektion efter den rekordstora ökningen i höstas, men nettobalansen om -33 procent är ändå den näst största sedan 2014. Högst andel som ser sannolikheten som större än normalt återfinns i konsumentprodukter (63 procent) följt av bygg (54 procent) och högst andel som ser sannolikheten som lägre än normalt finns i energi, el och gruvor (17 procent) följt av verkstad (15 procent).

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan anses ha försämrats något, vilket gör att den befinner sig nära den sämsta noteringen någonsin från hösten 2020. Försämringen gör att upplevelsen av finansiella instituts utlåningsvilja ligger mer i linje med undersökningens övriga frågor där ökningen i höstas gick stick i stäv med bolagens bedömning av det mesta andra.