Finansiering och risk

Höstens CFO Survey visar en rekordstor ökning i synen på extern finansiell och ekonomisk osäkerhet. Nivåerna är högre än under covidåret 2020 och strax under rekordnivån från 2016. Även sannolikheten för att motparter hamnar på obestånd ökar och är nära rekordhög nivå. Utlåningsviljan från finansiella institut bedöms däremot ha förbättrats något. Det är inte förvånande att vyn på osäkerhet och sannolikhet för obestånd ökat givet nuvarande omvärld med kriget i Ukraina, energikris i Europa, inflationen samt åtstramningen av penningpolitiken som varit stor, snabb och synkad över hela världen. Om något är det mest förvånande att inte rekordnivåer uppnåddes i något av svaren.

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

Vi ser en rekordstor ökning i sannolikhet för obestånd hos motparter. En majoritet anser att sannolikheten för obestånd ligger på en normal nivå men andelen går ner till endast 54 procent från 81 procent i våras. Nivån är nu nära den rekordhöga sannolikheten från undersökningen hösten 2020.

Utlåningsvilja

Vi ser en marginell förbättring avseende utlåningsviljan från finansiella aktörer, där nettobalansen ökar från 44 till 46 procent. Nettobalansen är fortsatt positiv för samtliga branscher där energi, el och gruvor ligger högst på 75 procent.