Finansiering och risk

Hur skulle du bedöma den övergripande nivån av extern finansiell och ekonomisk osäkerhet ditt företag står inför?

Vårens undersökning ser en rekordstor ökning av extern finansiell osäkerhet där nettobalansen ökat från 4 till 25 procent. 25 procent är en lägre bedömning av den externa finansiella osäkerheten än vid båda undersökningarna 2020 men vänder trenden från 2021 med lägre osäkerhet.

 

Sannolikhet för obestånd eller bristande betalningsförmåga hos motparter

En bred majoritet om 81 procent anser fortfarande att sannolikheten för obestånd hos motparter ligger på en normal nivå. Dock anses sannolikheten för obestånd ha ökat något då nettobalansen går från 4 procent hösten 2021 till -6 procent nu, vilket främst är drivet av att fler anser sannolikheten som över snittet (12 procent mot 5 procent i höstas) medan något färre ser den som genomsnittlig (81 procent mot 86 i höstas).

Utlåningsvilja

Utlåningsviljan från finansiella aktörer anses ha försämrats något sedan i höstas där nettobalansen faller från 58 till 44 procent. Det är ett relativt stort tapp (-14 procentenheter) och kan nog delvis tillskrivas förväntningar om högre räntor framöver, utöver oro över ökade omvärldsrisker i spåren av Rysslands krig i Ukraina.