Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Ett år har gått av en kris som på punkt efter punkt varit väldigt olik de kriser vi tidigare sett. Att affärsmöjligheterna stiger jämfört med i höstas är väntat och helt i linje med hur globala förtroendeindikatorer har rört sig under framför allt inledningen av 2021. Noterbart är att nettotalen faktiskt är tillbaka på samma nivå som vi såg i svaren i den första undersökningsveckan mitt under brinnande upprinnelse av pandemin i mars 2020, men även i genomsnitt under de två undersökningarna 2019. I höstas präglades den globala ekonomin av stor osäkerhet. Återöppnandet av ekonomierna hade gått förhållandevis bra efter ett rekordstort fall under det andra kvartalet 2020. Däremot visste man inte hur viruset skulle utvecklas under kommande vinterhalvår och hur snabb utvecklingen och kanske framför allt distributionen samt inverkan av vaccin skulle bli.

Den andra vågen blev kraftigare än väntat, samtidigt har vaccineringen, globalt, kommit igång på ett förvånansvärt snabbt sätt med det stora undantaget för Europa. Framtidsutsikterna verkar dock inte påverkas av bakslagen med virusspridningen varken under den andra, eller den nu pågående tredje vågen. Blicken är fast förankrad bortom restriktionerna. Medan andelen neutrala svar var vanligast i höstens undersökning ligger tyngdpunkten nu på att utsikterna är gynnsamma. Både pandemins ekonomiska efterverkningar och återhämtning skiljer såg åt mellan olika branscher. Det är också tydligt att affärsmöjligheterna visar på högst nettotal inom verkstadsindustrin, en trend vi sett under en längre tid, delvis bekräftat i data men kanske framför allt alla andra förtroendeindikatorer. Finanssektorn och Energi, el och gruvor är de branscher vars omdöme till störst del får betecknas såsom neutralt.

 

Frågan om de finansiella utsikterna visar på att fler svarande hamnat i en mer neutral position jämfört med hösten 2020. I den undersökningen bedömde vi att finansiella utsikter gav en något bättre bild av läget. Det berodde dels på att de finansiella utsikterna tar avstamp för tre månader sedan, dels att affärsmöjligheterna förändrades så kraftigt mitt under pandemins inledande skede. Den här gången gör vi en omvänd bedömning. Eftersom de finansiella utsikterna i höstens undersökning jämfördes med bottennivån och den nu jämförs med läget strax innan årsskiftet är det inte så underligt att fler ser läget som oförändrat snarare än fördelaktigt. Därtill bedömer vi det sannolikt att svaren under höstens undersökning delvis kan ha påverkats av de många direkta stödåtgärderna som annonserades under inledningen av krisen. Nedbrutet på bransch kan man säga att frågan om de finansiella utsikterna har en mer jämn utveckling med flertalet branscher vars finanschefer betecknar nuvarande situation såsom neutral. Återigen sticker verkstadsindustrin ut som den enda branschen vars omdöme anses vara optimistiskt.