Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Tillförsikten bland finanschefer försämras kraftigt under hösten 2023. Den samlande indikatorn för affärsmöjligheter sex månader fram visar inte bara den största förändringen sedan inledningen av finanskrisen 2008 utan också den sämsta noteringen sedan finanskrisen (minus 58 procent våren 2009). Andelen gynnsamma svar är endast 20 procent. I närtid har andelen gynnsamma svar endast varit färre våren 2013 (18 procent). Andelen som ser affärsmöjligheterna som ogynnsamma är hela 48 procent, att jämföra med motsvarande tidigare högsta notering på 27 procent, också våren 2013. Lägre svarsfrekvens bidrar till att det inte går att relatera till alltför många delbranscher. Samtidigt indikerar svarsfördelningen inom branscherna en representativ del av de utmaningar som finns men också till hur övriga frågor besvaras.

 

Störst förändring är tydlig i verkstad där hälften ser läget som ogynnsamt medan en knapp tredjedel ser läget som genomsnittligt. Att verkstad tappar så pass mycket jämfört med vårens undersökning går hand i hand med utvecklingen i andra förtroendemätningar. Samtidigt bedöms de finansiella utsikterna kommande tre månader som oförändrade vilket innebär att det är andra saker än rent finansiella aspekter som gör att finanscheferna ser framtiden an med sämre tillförsikt.

För konsumentprodukter är det i likhet med i våras ett något högre procenttal för de finanschefer som ser läget som mindre gynnsamt, även om det är nästan lika många som ser läget som genomsnittligt. Om något är det lite högre procentsats för båda alternativen. För byggbranschen däremot är det en jämn fördelning mellan flera svarsalternativ där 27 procent återfinns i kategorin gynnsam, genomsnittlig och inte så gynnsam. Det är helt i linje med i våras där samma svarsalternativ också visade på samma resultat. Total sett har dock även bygg rört sig mer åt det mer negativa hållet. Att svarsalternativen varierar visar på att förutsättningarna inom den här ganska utsatta sektorn faktiskt skiljer sig åt ganska mycket. På frågan om finansiella utsikter kommande tre månader är fördelningen av svarsalternativ också förhållandevis stor för konsumentprodukter och bygg, där de finansiella förhållandena för bygg är något sämre än för konsumentprodukter. Även det bör ha sin förklaring i vilka delbranscher som företagen opererar i.