Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

Affärsmöjligheterna för kommande sex månader ses som bättre än i våras. Därmed har nettobalansen ökat i våra fem senaste undersökningar, vilket till och med är mer än under återhämtningen efter finanskrisen. Dock fortsätter ökningstakten att avta vilket tillsammans med längden på uppgången indikerar ökad risk för att vi befinner oss vid en konjunkturtopp.

Finansiella utsikter

Avseende finansiella utsikter så är svenska finanschefer fortsatt positiva. Sverige utmärker sig dessutom i jämförelse med EU som helhet, där 77 procent är mer eller lika optimistiska som för tre månader sedan, jämfört med 91 procent i Sverige. Detta är en förändring sedan vårens undersökning då europeiska finanschefer var mer optimistiska än de svenska. Vi ser dock även en förändring hos svenska finans­chefer där den ökade optimismen avtar och vi bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta under 2019.