Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Finanschefernas syn på affärsmöjligheterna under kommande sex månader har tydligt försämrats. Även om de flesta fortfarande anser att möjligheterna är genomsnittliga, har det skett en förskjutning i fördelningen mellan de som ser framtiden som gynnsam och de som ser den som direkt ogynnsam. 38 procent av finanscheferna ser framtiden som gynnsam vilket är lägre än vårens 48 procent, medan 17 procent ser läget som mindre gynnsamt vilket är en ökning från 6 procent våren 2022. Efter två år av pandemi var tillförsikten inriktad på återhämtning även om de geopolitiska riskerna hade seglat upp i samband med att Ryssland invaderade Ukraina.

När vi bryter ner undersökningen per bransch är det tydligt att företagen inom energi, el och gruvor sticker ut. Där ser 75 procent av finanscheferna affärsmöjligheterna som gynnsamma. Även teknik, media och telekom sticker ut, där svarsfördelningen helt och hållet ligger på den positiva eller neutrala sidan. Byggföretagen har en något mer jämn fördelning mellan svarsalternativen, vilket vi tolkar som att utmaningar och möjligheter framöver är mer företagsspecifikt. Hög inflation och snabbt stigande räntor träffar byggbranschen hårt, men väljer staten att göra infrastruktursatsningar eller dylikt, kan delsegmentet inom bygg gynnas.

Inom konsumentprodukter sticker också svaren för affärsmöjligheter ut. I rådande miljö är det rimligt att konsumenterna blir mer försiktiga, men framförallt mer selektiva. En majoritet (56 procent) av finanscheferna ser utsikterna som genomsnittliga medan 13 procent ser dem som ogynnsamma. 31 procent ser dock positivt på den närmaste perioden. Återigen är en rimlig tolkning att affärsmöjligheterna framöver kommer att variera mellan branscher, delsegment och enskilda företag.

 

Synen på de finansiella utsikterna jämfört med för tre månader sedan backar också tydligt och hösten 2022 är nettobalansen den lägsta sedan undersökningen startade 2013. I likhet med i andra frågor, bedömer de flesta finansieringsläget som genomsnittligt (44 procent). Däremot utgör andelen som ser läget som mindre, eller mycket mindre gynnsamt nästan lika många – 42 procent. I likhet med affärsmöjligheter skiljer sig synen på de finansiella utsikterna mellan olika branscher. Inom energi, el och gruvor har ingen svarat att läget är ogynnsamt. Störst andel förskjutning mot ogynnsamt hittar vi inom verkstad där 58 procent är mindre optimistiska, men även inom bygg samt teknik, media och telekom.

Storlek på bolag har också viss betydelse för hur finanscheferna ser på affärsmöjligheter och finansiella utsikter. De mindre företagen ser läget för framtida affärer som något mer ogynnsamt, men då urvalet är så pass litet bör tolkningen göras med viss försiktighet. De största företagen ser situationen primärt som genomsnittlig men en fjärdedel ser den som gynnsam. De mellanstora företagen har en lägre andel som ser läget som genomsnittligt och väsentligt fler som ser situationen som gynnsam. På frågan om finansiella utsikter är svaren mer jämnt fördelade men med tyngdpunkt på läget som oförändrat. De större företagen är i den här frågan mer pessimistiska än vad frågan om affärsmöjligheter indikerar med hälften av svaren på mindre optimistisk. Till skillnad från frågan om affärsmöjligheterna är det istället de mindre företagen som ser läget som mer optimistiskt än de allra största företagen.