Affärsmöjligheter och finansiella utsikter

 

Vi ser en markant återhämtning i finanschefernas tillförsikt jämfört med förra höstens rekordlåga framtidsutsikter. Vid den tidpunkten var osäkerheten fortfarande stor vad gäller räntenivå, hastigheten i inflationsnedgången (och energipriser) samtidigt som geopolitiska osäkerhetsmoln skymde sikten. Att läget ett halvår senare anses bättre är varken förvånande eller oväntat. Våren 2024 vacklar ekonomisk utveckling men förväntningarna på centralbanker har vänt till att ränteläget ändå ska förbättras även om exakt tajming varierar i olika ekonomier. Men även om läget förbättras noterar vi att nettotalet för affärsmöjligheter är lågt, sett till tidigare undersökningar från våren 2013. Vi noterar det tredje lägsta värdet, vilket antyder att läget bör förbättras ytterligare till hösten. Det låga nettotalet är eventuellt aningen missvisande då antalet företag som ser läget som gynnsamt och ogynnsamt är lika stora. Majoriteten anser läget vara genomsnittligt, vilket inte behöver vara negativt.

 

Tittar man på fördelningen av svar kopplat till vilka branscher finanscheferna företräder ser vi mönster relaterat till hur de ekonomiska förutsättningarna varit tidigare och hur riskbilden ser ut. Turistnäringen sticker ut som ett positivt exempel – något som borde gynnas dels av att räntan är på väg ner och dels av att hushållens efterfrågan på resor, trots tuffa ekonomiska förutsättningar, ändå varit stark. För företag inom energi och andra nyttigheter återspeglas stora behov av investeringar kopplat till den gröna omställningen. De flesta branscher ligger dock samlade kring att läget ses som genomsnittligt. De branscher där fördelningen lutar åt det mer negativa hållet är transport, konsumentprodukter, och bostadsbyggare, vilket heller inte är förvånande givet geopolitiska risker och ett fortsatt svårt läge för konsumenter och bostadsköpare.

De finansiella utsikterna förbättras också när fler finanschefer ser läget som mer gynnsamt i förhållande till undersökningen hösten 2023. På samma sätt minskar andelen som ser läget som ogynnsamt. De som ser läget som genomsnittligt är ungefär lika många som tidigare. Även här är rörelsen inte särskilt förvånande givet de förändringar som skett i makroekonomin det senaste halvåret med en förbättrad möjlighet att blicka in i framtiden, i alla fall finansiellt.