Generativ AI i försöksverksamhet – hösten 2023

Intresset för AI har formligen exploderat i allmänna media och ingår som ett självklart innehåll i alla konferenser under hösten, så också i höstens CFO Survey. De genomgående resultaten visar att allt fler aktivt börjar experimentera för att bilda sig en uppfattning om i vilken grad organisationen kan dra nytta av AI. I likhet med i övriga undersökningen är det inte helt orimligt effektivitet och kostnadsreducering som nu är i fokus, vilket också går hand i hand med tidigare perioder med ny teknologi där förbättrad produktivitet initialt förbättrar lönsamhet.

Inte så viktigt ännu, mer i experimentell verksamhet

Mer än hälften av företagen ser generativ AI som inte alls, eller bara något viktig för sin verksamhet och strategi just nu. I en branschjämförelse har konsumentprodukter en svarsfördelning jämfört med totalen där det är något mindre viktigt. På motsvarande sätt visar svarsfördelningen inom verkstad att det är något mer viktigt. Sannolikt finns svaret i exakt vilken nisch som företagen befinner sig i inom varje bransch där behovet både kan skilja sig åt, men där också utvecklingen till dags dato kan ge olika svar.

Att frågan är förhållandevis ny återspeglas också i frågeställningen om i vilken omfattning generativ AI används. Bara det att en del del svarar att företagen just nu experimenterar med den belyser att utvecklingen går så pass snabbt att många helt enkelt försöker bilda sig en uppfattning inte bara om, utan också om vad det går att använda AI till. Flest svar får också svarsalternativet ”för tidigt för att säga” som inte går emot den experimentella delen utan visar att det verkligen är ett genuint pågående arbete.

Kostnadsreducering eller kundupplevelser

När finanscheferna frågas om vilken nytta generativ AI kan ha rankas föga förvånande kostnadsreducering, effektivitet och stigande marginaler i topp. Tidigare teknikskiften har påverkat just dessa komponenter så det ligger nära tillhands att den initiala reaktionen hamnar där.

Att förbättring av kundupplevelser också hamnar högst i svarsalternativen går också hand i hand med att många ser att generativ AI till stor grad gör sådant som har mer mänskliga förtecken. En inte oansenlig del av svaren fokuserar också på att utveckla nya tjänster och upplevelser. I den allmänna diskussionen om AI och dess ekonomiska effekter diskuteras inte sällan att arbete ersätts, men jämfört med tidigare teknologiskiften under industrialiseringen så ska enligt oss frågan primärt handla om arbetsuppgifter. Många moment har försvunnit i och med tidigare teknikskiften men har i gengäld skapat nya moment som det i inledningsskedet är svårt att sia om. Det nya med generativ AI är att det primärt är kognitiva arbetsuppgifter som nu är föremål för förändring. Osäkerheten kring vad den nya teknologin kan innebära är också tydlig i att de största hindren för vidareutveckling är resursbrist, antingen i termer av teknisk karaktär men också av utmaningar kopplat till att hitta rätt kompetens.