Intervju: Ulf Winberg

Tillförsikten bland finanschefer har försämrats sedan i våras och indikatorn för affärsmöjligheter i höstens rapport visar på lägsta nivån sedan 2009. Känner du igen den bilden?

Att köpkraften minskar förvånar mig inte med tanke på det som händer i vår omvärld. Däremot hade jag förväntat mig att fler skulle lyfta den svaga svenska kronan som en fördel i internationella affärsmöjligheter. För oss som verkar på den svenska marknaden är det också en delad bild. Vi ser möjligheter i en potentiell återhämtning i volymerna på transaktionsmarknaden för villor och fritidshus, samtidigt som sämre tider för vissa av våra kundsegment kan komma att påverka oss negativt.

Till skillnad från vårens undersökning är numera kostnadsreducering den främsta prioriteten, istället för organisk tillväxt. Hur ser du på det?

För vår del skulle jag säga att det nästan är tvärtom. De senaste åren har vi arbetat mycket med vår organisation för att se till att den är strukturerad på rätt sätt och att vi har de tekniska förutsättningarna för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar affär. Nu lägger vi fokus på att växa den affären organiskt men såklart till rätt priser och en bibehållen kostnadskontroll.

Försämrade tillväxtutsikter är fortsatt den mest betydande risken enligt respondenterna. Delar du den bilden?

Absolut. Under långa perioder utan tillväxt utarmas företaget, kulturen, medarbetarna och kunderbjudandet. Så långsiktigt är det absolut den största risken.

Både intäkter och marginaler väntas öka något under det kommande året. Vad är dina tankar om det?

Ja, det är rimligt att förvänta sig samtidigt som det är svårt, med tanke på omvärldsläget, att säga något utifrån ett längre perspektiv. Men sett till de kommande sex månaderna tror jag inte att vi kommer hinna se en rejäl lågkonjunktur på den svenska marknaden som slår på intäkter eller marginaler avsevärt.

Hur ser du på investeringstakten givet dyrare upplåning och osäkerhet på marknaden?

Jag skulle säga att vi likt marknaden är mer återhållsamma kring investeringar och kräver mer genomarbetade underlag. Vi försöker dock inte vara alltför kortsiktiga i våra beslut utan ser på våra investeringar utifrån ett lite längre perspektiv.

En stor andel av finanscheferna förutser nu att antalet anställda kommer att minska jämfört med i våras. Hur ser era ambitioner ut?

Vår ambition är att fortsätta utveckla vår medarbetarresa och att den tillsammans med vårt starka varumärke ska bidra till att attrahera fler medarbetare. Samtidigt tenderar ju folk att söka trygghet i sämre tider, vilket innebär att rörligheten på arbetsmarknaden troligen kommer vara något lägre framöver än vad den varit de senaste åren.

Hur ser du på utvecklingen av AI? Inom vilka delar av verksamheten ser ni mest potential?

Vi är i en tidig, experimentell fas. Vi följer utvecklingen och ser potential på lång sikt. Dock behöver vi känna en större trygghet med tekniken innan vi börjar applicera den, framförallt i kundnära processer där vi har hög kompetens och trovärdighet. Vi får inte glömma bort att personlig service fortfarande står högt upp på våra kunders önskelista. Förhoppningsvis kommer vi så småningom att kunna kombinera de två på ett unikt sätt. Sedan finns det flera manuella processer, både i kundresan och internt, där potentialen för mer effektiv och träffsäker hantering är enorm.